Егмонт България представя „Мрачна равнина“ от Филип Рийв

Последната, четвърта книга от вълнуващата поредица „Смъртоносни машини“

Лондон е потънал в развалини, но Том и Рен откриват, че старият град крие невероятна тайна, която може да сложи край на войната.

Докато те бродят из тъмните му дебри, времето изтича безпощадно. Далеч от тях, Хестър се изправя лице в лице с фанатичен враг, който притежава възможностите и желанието да погуби цялата човешка раса.

ОТКЪС

Тео се катереше от ранни зори, най-напред по стръм-ните пътища и козите пътеки оттатък града, след това по склоновете на плаващите сипеи и накрая по голата планина, крепейки се на всички възможни места, по вдлъб-натини и пункнатини, където сините сенки се сливаха. Слън-цето беше високо в небето, когато той достигна върха. Спря за малко, колкото да пийне вода и да си поеме дъх. Планини-те наоколо трептяха зад воал от мараня, издигаща се от топ-лите скали.Стъпка по стъпка Тео внимателно се изкачваше по тяс-ната издатина към върха на планината. От всяка страна на отвесните скали се спускаха хиляди стъпала към подно-жието на скалистите склонове, дърветата, белите реки. Ка-мъни, настанили се кротко, един върху друг, завинаги. Тео не виждаше нищо пред себе си, освен голото небе. Стоеше изправен, пое си дълбоко дъх, взе бързо последните метри до ръба на скалата и скочи.Спускаше се все по-надолу, зашеметен от трептенето на планината и небето, на планината и небето… Ехото на първия му вик се понесе в тишината и той не можа да чуе нищо друго, освен стремглавото препускане на сърцето си и вихреното движение на въздуха покрай ушите си. Поне-сен от вятъра, изплува от сянката на скалата на слънчева светлина и съзря под себе си, далеч надолу, своя дом – ста-тичния град Загва. Оттук медните куполи и боядисаните къщи изглеждаха като играчки, пристигащите и замина-

12ващите дирижабли от пристанището приличаха на венче-листчета, носени от вятъра, реката се виеше през ждрелото като сребърна нишка.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 3 = 1